This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
PATCH: Add =encoding directive to non-latin READMEs
authorSlaven Rezic <slaven@rezic.de>
Sat, 16 Dec 2006 11:20:36 +0000 (12:20 +0100)
committerRafael Garcia-Suarez <rgarciasuarez@gmail.com>
Mon, 18 Dec 2006 09:58:48 +0000 (09:58 +0000)
Message-ID: <87wt4sdtvv.fsf@biokovo.herceg.de>

p4raw-id: //depot/perl@29575

README.cn
README.jp
README.ko
README.tw

index f223cdf..4bf2e90 100644 (file)
--- a/README.cn
+++ b/README.cn
@@ -8,6 +8,8 @@ The following documentation is written in EUC-CN encoding.
 Õâ·ÝÎļþÊÇÒÔ POD (¼òÃ÷Îļþ¸ñʽ) Ð´³É; ÕâÖÖ¸ñʽÊÇΪÁËÄÜÈÃÈËÖ±½ÓÔĶÁ,
 ¶øÌرðÉè¼ÆµÄ. ¹ØÓڴ˸ñʽµÄ½øÒ»²½ÐÅÏ¢, Çë²Î¿¼ perlpod ÏßÉÏÎļþ.
 
+=encoding euc-cn
+
 =head1 NAME
 
 perlcn - ¼òÌåÖÐÎÄ Perl Ö¸ÄÏ
index 8f58535..5967348 100644 (file)
--- a/README.jp
+++ b/README.jp
@@ -4,6 +4,8 @@ specially designed to be readable as is.
 
 The following documentation is written in euc-jp encoding.
 
+=encoding euc-jp
+
 =head1 NAME
 
 perljp - ÆüËܸì Perl ¥¬¥¤¥É
index 29c7730..c88b969 100644 (file)
--- a/README.ko
+++ b/README.ko
@@ -10,6 +10,7 @@ This file is in Korean encoded in EUC-KR.
 ¾ø´Â POD Çü½ÄÀ¸·Î Â¥¿© ÀÖ½À´Ï´Ù.  ´õ ÀÚ¼¼ÇÑ °ÍÀº perlpod
 ¸Å´º¾óÀ» Âü°íÇϽʽÿÀ. 
 
+=encoding euc-kr
 
 =head1 NAME
 
index bbb6e8f..20be834 100644 (file)
--- a/README.tw
+++ b/README.tw
@@ -8,6 +8,8 @@ The following documentation is written in Big5 encoding.
 ³o¥÷¤å¥ó¬O¥H POD (²©ú¤å¥ó®æ¦¡) ¼g¦¨; ³oºØ®æ¦¡¬O¬°¤F¯àÅý¤Hª½±µÅª¨ú,
 ¦Ó¯S§O³]­pªº. Ãö©ó¦¹®æ¦¡ªº¶i¤@¨B¸ê°T, ½Ð°Ñ¦Ò perlpod ½u¤W¤å¥ó.
 
+=encoding big5
+
 =head1 NAME
 
 perltw - ¥¿Å餤¤å Perl «ü«n