perl.git
5 days ago v5.29.9 Tenth release of the v5.29 series
4 weeks ago v5.29.8 Ninth release of the v5.29 series
2 months ago v5.29.7 Eigth release of the 5.29 series
3 months ago v5.29.6 Release 5.29.6
3 months ago v5.28.1 Perl 5.28.1
3 months ago v5.26.3 Perl 5.26.3
4 months ago v5.29.5 Sixth release of the v5.29 series!
4 months ago v5.28.1-RC1 Perl 5.28.1-RC1
4 months ago v5.26.3-RC1 Perl 5.26.3-RC1
5 months ago v5.29.4 Fifth release of the v5.29 series!
6 months ago v5.29.3 they say i got next tell em that...
7 months ago v5.29.2 I hope they make good enchiladas
8 months ago v5.29.1 Perl 5.29.1
8 months ago v5.29.0 First release of the v5.29 series!
9 months ago v5.28.0 First release of the v5.28 series
9 months ago v5.28.0-RC4 4th RC of 5.28.0
9 months ago v5.28.0-RC3 Third RC of first release of v5...
9 months ago v5.28.0-RC2 RC2 of 5.28.0
10 months ago v5.28.0-RC1 RC1 of the 5.28.0 series
11 months ago v5.27.11 Twelfth release of the v5.27 series!
11 months ago v5.26.2 Perl 5.26.2
11 months ago v5.24.4 Perl 5.24.4
12 months ago v5.26.2-RC1 Perl 5.26.2-RC1
12 months ago v5.24.4-RC1 Perl 5.24.4-RC1
12 months ago v5.27.10 Development release for perl 5...
12 months ago v5.27.9 v5.27.9
14 months ago v5.27.8 Ninth release of the v5.27 series!
15 months ago v5.27.7 It was the night before Hogswatch
16 months ago v5.27.6 Perl 5.27.6
17 months ago v5.27.5 Perl 5.27.5
18 months ago v5.26.1 Perl 5.26.1
18 months ago v5.24.3 Perl 5.24.3
18 months ago v5.27.4 Release 5.27.4!
18 months ago v5.26.1-RC1 Perl 5.26.1-RC1
18 months ago v5.24.3-RC1 Perl 5.24.3-RC1
19 months ago v5.27.3 Release 5.27.3!
20 months ago v5.27.2 Third release of the v5.27 series!
20 months ago v5.24.2 Perl 5.24.2
20 months ago v5.22.4 Perl 5.22.4
20 months ago v5.24.2-RC1 Perl 5.24.2-RC1
20 months ago v5.22.4-RC1 Perl 5.22.4-RC1
21 months ago v5.27.1 Second release of the v5.27 series!
21 months ago v5.27.0 First release of the v5.27 series!
21 months ago v5.26.0 First release of the v5.26 series!
22 months ago v5.26.0-RC2 Second release candidate of the...
22 months ago v5.26.0-RC1 First release candidate of 5.26
23 months ago v5.25.12 13th release of the v5.25 series
2 years ago v5.25.11 12th releasae of the v5.25 series!
2 years ago v5.25.10 The tenth release of the 5.25 series!
2 years ago v5.25.9 Ninth release of the v5.25 series
2 years ago v5.24.1 Perl 5.24.1
2 years ago v5.22.3 Perl 5.22.3
2 years ago v5.24.1-RC5 Perl 5.24.1-RC5
2 years ago v5.22.3-RC5 Perl 5.22.3-RC5
2 years ago v5.25.8 5.25.8
2 years ago v5.25.7 5.25.7 blead-point release
2 years ago v5.25.6 Sixth release of the v5.25 series...
2 years ago v5.24.1-RC4 Perl 5.24.1-RC4
2 years ago v5.22.3-RC4 Perl 5.22.3-RC4
2 years ago v5.25.5 Fifth release of the v5.25 series!
2 years ago v5.25.4 The thing's hollow -- it goes on...
2 years ago v5.24.1-RC3 Perl 5.24.1-RC3
2 years ago v5.22.3-RC3 Perl 5.22.3-RC3
2 years ago v5.24.1-RC2 Perl 5.24.1-RC2
2 years ago v5.22.3-RC2 Perl 5.22.3-RC2
2 years ago v5.25.3 Perl 5.25.3
2 years ago v5.24.1-RC1 Perl 5.24.1-RC1
2 years ago v5.22.3-RC1 Perl 5.22.3-RC1
2 years ago v5.25.2 Perl v5.25.2!
2 years ago v5.25.1 Second release of the 5.25 series!
2 years ago v5.25.0 First release of the v5.25 series!
2 years ago v5.24.0 First release of the v5.24 series!
2 years ago v5.24.0-RC5 Fifth release candidate of v5.24.0
2 years ago v5.24.0-RC4 Fourth RC of v5.24.0
2 years ago v5.22.2 Perl 5.22.2
2 years ago v5.24.0-RC3 Third RC of v5.24.0
2 years ago v5.24.0-RC2 Second release candidate of v5...
2 years ago v5.24.0-RC1 First release candidate of v5.24.0
2 years ago v5.22.2-RC1 Perl 5.22.2-RC1
3 years ago v5.23.9 10th release of the 5.23 series
3 years ago v5.23.8 Ninth release of the v5.23 series
3 years ago v5.23.7 The 5.23.7 release tag
3 years ago v5.23.6 Seventh release of the v5.23 series
3 years ago v5.22.1 Perl 5.22.1
3 years ago v5.22.1-RC4 Perl 5.22.1-RC4
3 years ago v5.22.1-RC3 Perl 5.22.1-RC3
3 years ago v5.23.5 Sixth release of the v5.23 series
3 years ago v5.22.1-RC2 Perl 5.22.1-RC2
3 years ago v5.22.1-RC1 Perl 5.22.1-RC1
3 years ago v5.23.4 Perl 5.23.4
3 years ago if-0.0604 if version 0.0604
3 years ago if-0.0605 if version 0.0605
3 years ago if-0.0603 if version 0.0603
3 years ago if-0.0602 if version 0.0602
3 years ago v5.23.3 Fourth release of the v5.23.3 series!
3 years ago v5.20.3 Perl 5.20.3
3 years ago v5.20.3-RC2 Perl 5.20.3-RC2
3 years ago v5.20.3-RC1 Perl 5.20.3-RC1
3 years ago v5.23.2 Third release of the v5.23 series!
3 years ago v5.23.1 Second release of the v5.23 series!
3 years ago v5.23.0 First release of the v5.23 series!
3 years ago v5.22.0 First release of the v5.20 series!
3 years ago v5.22.0-RC2 Second RC of first release of the...
3 years ago v5.22.0-RC1 First RC of first release of the...
3 years ago v5.21.11 Perl 5.21.11
4 years ago v5.21.10 Perl 5.21.10
4 years ago v5.21.9 Ninth release of the v5.21 series
4 years ago v5.20.2 Perl 5.20.2
4 years ago v5.20.2-RC1 Perl 5.20.2-RC1
4 years ago v5.21.8 Release 5.21.8
4 years ago v5.21.7 Eigth release of the v5.21 series!
4 years ago v5.21.6 Mae hyn yn v5.21.6
4 years ago v5.21.5 Release 5.21.5
4 years ago v5.18.4 Fifth release of the v5.18 series!
4 years ago v5.18.3 Fourth release of the v5.18 series!
4 years ago v5.18.3-RC2 Second RC of v5.18.3
4 years ago v5.21.4 Perl 5.21.4
4 years ago v5.18.3-RC1 RC1 of v5.18.3
4 years ago v5.20.1 Perl 5.20.1
4 years ago v5.20.1-RC2 Perl 5.20.1-RC2
4 years ago v5.20.1-RC1 Perl 5.20.1-RC1
4 years ago v5.21.3 Fourth release of the v5.21 series
4 years ago v5.21.2 Third release of the v5.21 series
4 years ago v5.21.1 Second release of the v5.21 series!
4 years ago v5.21.0 First release of the v5.21 series!
4 years ago v5.20.0 First release of the v5.20 series!
4 years ago v5.20.0-RC1 First RC of first release of the...
4 years ago v5.19.11 Perl 5.19.11
5 years ago v5.19.10 Eleventh release of the v5.19 series!
5 years ago v5.19.9 Tenth release of the v5.19 series!
5 years ago v5.19.8 Ninth release of the v5.19 series!
5 years ago v5.18.2 Third release of the v5.18 series!
5 years ago v5.18.2-RC4 RC4 of third release of v5.18 series
5 years ago v5.18.2-RC3 RC3 of third release of v5.18 series
5 years ago v5.18.2-RC2 RC2 of third release of v5.18 series
5 years ago v5.18.2-RC1 RC1 of third release of v5.18 series
5 years ago v5.19.7 Release 5.19.7
5 years ago v5.19.6 Hold the mustard
5 years ago v5.19.5 Perl 5.19.5
5 years ago v5.19.4 Perl 5.19.4
5 years ago v5.19.3 Perl 5.19.3
5 years ago v5.18.1 Second release of the v5.18 series!
5 years ago v5.19.2 This is Perl 5, version 19, subvers...
5 years ago v5.19.1 This is Perl 5, version 19, subvers...
5 years ago v5.19.0 First release of the v5.19 series!
5 years ago v5.18.0 First release of the v5.18 series!
5 years ago v5.18.0-RC4 Fourth release candidate of v5...
5 years ago v5.18.0-RC3 Third release candidate of v5.18.0
5 years ago v5.18.0-RC2 Second release candidate of v5...
5 years ago v5.18.0-RC1 First release candidate of v5.18.0
5 years ago v5.17.11 Twelfth (and final) release of...
6 years ago v5.17.10 v5.17.10
6 years ago v5.16.3 Fourth release of the v5.16 series!
6 years ago v5.14.4 5.14.4 final
6 years ago v5.14.4-RC2 Second release candidate of 5.14.4
6 years ago v5.16.3-RC1 The first RC of v5.16.3
6 years ago v5.14.4-RC1 5.14.4 release canditate 1
6 years ago v5.17.9 This be v5.17.9 so say we all
6 years ago v5.17.8 The ninth release of the 5.17 series!
6 years ago v5.17.7.0 the commit one release after the...
6 years ago v5.17.7 The 8th release of the 5.17 series!
6 years ago v5.17.6 Seventh release of the v5.17 series!
6 years ago v5.12.5 Sixth release of the v5.12 series
6 years ago v5.12.5-RC2 Second release candidate for Perl...
6 years ago v5.12.5-RC1 First release candidate for Perl...
6 years ago v5.16.2 Third release of the v5.16 series!
6 years ago v5.17.5 Sixth release of the v5.17 series
6 years ago v5.14.3 The fourth stable release of Perl...
6 years ago v5.14.3-RC2 Second release candidate for Perl...
6 years ago v5.14.3-RC1 First release candidate for Perl...
6 years ago v5.17.4 Fifth release of the v5.17 series
6 years ago v5.17.3 Perl 5.17.3
6 years ago v5.16.1 Second release of the v5.16 series!
6 years ago v5.17.2 Third release of the 5.17 series
6 years ago v5.17.1 Second release of the v5.17 series!
6 years ago v5.17.0 Perl 5.17.0
6 years ago v5.16.0 First release of the v5.16 series!
6 years ago v5.16.0-RC2 RC2 for the first v5.16 release!
6 years ago v5.16.0-RC1 RC0 for the first v5.16 release!
7 years ago v5.15.9 Tenth release of the 5.15 series!
7 years ago v5.15.8 Release of v5.15.8
7 years ago v5.15.7 This be v5.15.7, eighth release...
7 years ago v5.15.6 Perl 5.15.6
7 years ago v5.15.5 Perl 5.15.5
7 years ago v5.15.4 Fifth release of the v5.15 series
7 years ago v5.14.2 The third stable release of Perl...
7 years ago v5.15.3 Third release of the v5.15 series
7 years ago v5.14.2-RC1 First release candidate for Perl...
7 years ago v5.15.2 Third release of the v5.15 series!
7 years ago v5.15.1 Perl 5.15.1
7 years ago v5.15.0 This is Perl 5.15.0
7 years ago v5.12.4 Tag release 5.12.4
7 years ago v5.14.1 The second stable release of Perl...
7 years ago v5.12.4-RC2 Tag 5.12.4-RC2
7 years ago v5.14.1-RC1 The first release candidate for...
7 years ago v5.12.4-RC1 Tag 5.12.4-RC1
7 years ago v5.14.0 Perl 5.14.0
7 years ago v5.14.0-RC3 the third RC for perl 5.14.0
7 years ago v5.14.0-RC2 The second release candidate for...
7 years ago v5.14.0-RC1 The first release candidate for...
8 years ago v5.13.11 Perl v5.13.11 - The ultimate 5...
8 years ago v5.10.0 The real 5.10.0 release; the perl...
8 years ago v5.13.10 Perl v5.13.10 - The penultimate...
8 years ago v5.12.3 Fourth release of the v5.12 series!
8 years ago v5.13.9 The release of perl v5.13.9
8 years ago v5.12.3-RC3 third RC for v5.12.3
8 years ago v5.12.3-RC2 second RC for v5.12.3
8 years ago v5.12.3-RC1 first RC for v5.12.3
8 years ago v5.13.8 Perl 5.13.8
8 years ago v5.13.7 This be v5.13.7
8 years ago v5.13.6 Tagged v5.13.6
8 years ago v5.13.5 Perl 5.13.5
8 years ago v5.12.2 Perl 5.12.2
8 years ago v5.12.2-RC1 5.12.2 RC1
8 years ago v5.13.4 This is perl 5.13.4
8 years ago v5.13.3 This is perl v5.13.3
8 years ago v5.13.2 Third release of the v5.13 series!
8 years ago v5.13.1 Second release of the v5.13 series!
8 years ago v5.12.1 Perl 5.12.1
8 years ago v5.12.1-RC2 RC2 for Perl 5.12.1
8 years ago v5.12.1-RC1 The first release candidate for...
8 years ago v5.12.1-RC0 The 0th release of Perl 5.12.1
8 years ago v5.13.0 First release of the v5.13 series!
8 years ago v5.12.0 The first stable release of the...
8 years ago v5.12.0-RC5 Perl 5.12.0 Release Candidate 5
8 years ago v5.12.0-RC4 4th release candidate for Perl...
8 years ago v5.12.0-RC3 The third release candidate for...
8 years ago v5.12.0-RC2 The second release candidate of...
8 years ago v5.12.0-RC1 The first release candidate for...
9 years ago v5.12.0-RC0 Perl 5.12.0 - release candidate...
9 years ago v5.11.5 Perl 5.11.5
9 years ago v5.11.4 Perl 5.11.4
9 years ago v5.11.3 Perl 5.11.3
9 years ago v5.11.2 Release 5.11.2
9 years ago v5.11.1 Perl 5.11.1
9 years ago v5.11.0 First released version in the 5...
9 years ago perl-5.10.1 Final release of Perl 5.10.1
9 years ago perl-5.10.1-RC2 Release Candidate 2 of Perl 5.10.1
9 years ago perl-5.10.1-RC1 Release Candidate 1 of Perl 5.10.1
9 years ago code-review/2009-07-22 Code Review from IRC
10 years ago GitLive-blead State of blead when we went live...
10 years ago GitLive-maint-5.6 State of maint-5.6 when we went...
10 years ago GitLive-maint-5.8 State of maint-5.8 when we went...
10 years ago GitLive-maint-5.10 State of maint-5.10 when we went...
10 years ago GitLive-maint-5.004 State of maint-5.004 when we went...
10 years ago GitLive-maint-5.005 State of maint-5.005 when we went...
10 years ago perl-5.8.9 5.8.9
10 years ago perl-5.8.9-RC1 5.8.9 RC1
11 years ago timinatorII Amend note for Changes 984 and...
11 years ago timinator Amend note for missing Changes...
11 years ago perl-5.10.0 Perl 5.10.0 is released
11 years ago perl-5.9.5
12 years ago perl-5.9.4
13 years ago perl-5.8.8 5.8.8
13 years ago perl-5.9.3
13 years ago perl-5.8.7 5.8.7
13 years ago perl-5.9.2
14 years ago perl-5.8.6 5.8.6
14 years ago perl-5.8.5 5.8.5
14 years ago perl-5.8.4 5.8.4
15 years ago perl-5.9.1
15 years ago perl-5.005_04 Perl 5.005_04 Released
15 years ago perl-5.8.3 5.8.3
15 years ago perl-1.0.16 perl 1.0.16
15 years ago perl-5.6.2 Perl 5.6.2
15 years ago perl-5.8.2 5.8.2
15 years ago perl-5.9.0
15 years ago perl-5.8.1 Perl 5.8.1 Has Been Released
16 years ago perl-1.0.15 Perl 1.0.15
16 years ago perl-5.8.0 Perl 5.8.0
17 years ago perl-5.7.3
17 years ago perl-5.6.1 riddles in the dark
19 years ago perl-5.6.0 party time
19 years ago perl-5.004_05 5.004_05 goes gold!
20 years ago perl-5.005_03 Perl 5.005: Maintenance update...
20 years ago perl-5.005_02 5.005, the second maintenance release
20 years ago perl-5.005_01 Re: draft of 5.005 announcement
20 years ago perl-5.005 5.005 is available
21 years ago perl-5.004_04 Perl 5.004_04
21 years ago perl-5.004_03 Perl 5.004_03
21 years ago perl-5.004_02 Perl 5.004_03
21 years ago the_answer lookn fr ur commt?
21 years ago perl-5.004_01 Perl 5.004_01
21 years ago perl-5.004 perl-5.004
21 years ago perl-5.003_99a perl-5.003_99a
21 years ago perl-5.003_99 perl-5.003_99
21 years ago perl-5.003_98 perl-5.003_98
21 years ago perl-5.003_97j perl-5.003_97j
21 years ago perl-5.003_97i perl-5.003_97i
21 years ago perl-5.003_97h perl-5.003_97h
21 years ago perl-5.003_97g perl-5.003_97g
21 years ago perl-5.003_97f perl-5.003_97f
21 years ago perl-5.003_97e perl-5.003_97e
21 years ago perl-5.003_97d perl-5.003_97d
21 years ago perl-5.003_97c perl-5.003_97c
21 years ago perl-5.003_97b perl-5.003_97b
21 years ago perl-5.003_97a perl-5.003_97a
21 years ago perl-5.003_97 perl-5.003_97
21 years ago perl-5.003_96 perl-5.003_96
22 years ago perl-5.003_95 perl-5.003_95
22 years ago perl-5.003_94 perl-5.003_94
22 years ago perl-5.003_93 perl-5.003_93
22 years ago perl-5.003_92 perl-5.003_92
22 years ago perl-5.003_91 perl-5.003_91
22 years ago perl-5.003_90 perl-5.003_90
22 years ago perl-5.003_28 perl-5.003_28
22 years ago perl-5.003_27 perl-5.003_27
22 years ago perl-5.003_26 perl-5.003_26
22 years ago perl-5.003_25 perl-5.003_25
22 years ago perl-5.003_24 perl-5.003_24
22 years ago perl-5.003_23 perl-5.003_23
22 years ago perl-5.003_22 perl-5.003_22
22 years ago perl-5.003_21 perl-5.003_21
22 years ago perl-5.003_20 perl-5.003_20
22 years ago perl-5.003_19 perl-5.003_19
22 years ago perl-5.003_18 perl-5.003_18
22 years ago perl-5.003_17 perl-5.003_17
22 years ago perl-5.003_16 perl-5.003_16
22 years ago perl-5.003_15 perl-5.003_15
22 years ago perl-5.003_14 perl-5.003_14
22 years ago perl-5.003_13 perl-5.003_13
22 years ago perl-5.003_12 perl-5.003_12
22 years ago perl-5.003_11 perl-5.003_11
22 years ago perl-5.003_10 perl-5.003_10
22 years ago perl-5.003_09 perl-5.003_09
22 years ago perl-5.003_08 perl-5.003_08
22 years ago perl-5.003_07 5.003_07 is available
22 years ago perl-5.003_05
22 years ago perl-5.003_04
22 years ago perl-5.003_03
22 years ago perl-5.003_02
22 years ago perl-5.003_01
22 years ago perl-5.003
23 years ago perl-5.002_01
23 years ago perl-5.002
23 years ago perl-5.001n
24 years ago perl-5.001
24 years ago perl-5.000o
24 years ago perl-5.000
24 years ago perl-5a9
25 years ago perl-5a2
26 years ago perl-4.0.36
28 years ago perl-4.0.00
28 years ago perl-3.044
29 years ago perl-3.000
30 years ago perl-2.001
30 years ago perl-2.0
31 years ago perl-1.0