Rearrange ext/IO-Zlib to the same layout as the CPAN distribution.