Move IO::Zlib from ext/ to cpan/
[perl.git] / cpan / IO-Zlib / t / large.t
1 use IO::Zlib;
2
3 sub ok
4 {
5     my ($no, $ok) = @_ ;
6
7     #++ $total ;
8     #++ $totalBad unless $ok ;
9
10     print "ok $no\n" if $ok ;
11     print "not ok $no\n" unless $ok ;
12 }
13
14 $name="test.gz";
15
16 print "1..7\n";
17
18 $contents = "";
19
20 foreach (1 .. 5000)
21 {
22      $contents .= chr(int(rand(255)));
23 }
24
25 ok(1, $file = IO::Zlib->new($name, "wb"));
26 ok(2, $file->print($contents));
27 ok(3, $file->close());
28
29 ok(4, $file = IO::Zlib->new($name, "rb"));
30 ok(5, $file->read($uncomp, 8192) == length($contents));
31 ok(6, $file->close());
32
33 unlink($name);
34
35 ok(7, $contents eq $uncomp);