perl.git
2 days ago v5.20.1 Perl 5.20.1
9 days ago v5.20.1-RC2 Perl 5.20.1-RC2
3 weeks ago v5.20.1-RC1 Perl 5.20.1-RC1
3 weeks ago v5.21.3 Fourth release of the v5.21 series
8 weeks ago v5.21.2 Third release of the v5.21 series
2 months ago v5.21.1 Second release of the v5.21 series!
3 months ago v5.21.0 First release of the v5.21 series!
3 months ago v5.20.0 First release of the v5.20 series!
4 months ago v5.20.0-RC1 First RC of first release of the...
4 months ago v5.19.11 Perl 5.19.11
5 months ago v5.19.10 Eleventh release of the v5.19 series!
6 months ago v5.19.9 Tenth release of the v5.19 series!
7 months ago v5.19.8 Ninth release of the v5.19 series!
8 months ago v5.18.2 Third release of the v5.18 series!
8 months ago v5.18.2-RC4 RC4 of third release of v5.18 series
8 months ago v5.18.2-RC3 RC3 of third release of v5.18 series
8 months ago v5.18.2-RC2 RC2 of third release of v5.18 series
8 months ago v5.18.2-RC1 RC1 of third release of v5.18 series
8 months ago v5.19.7 Release 5.19.7
9 months ago v5.19.6 Hold the mustard
10 months ago v5.19.5 Perl 5.19.5
11 months ago v5.19.4 Perl 5.19.4
12 months ago v5.19.3 Perl 5.19.3
13 months ago v5.18.1 Second release of the v5.18 series!
13 months ago v5.19.2 This is Perl 5, version 19, subvers...
14 months ago v5.19.1 This is Perl 5, version 19, subvers...
15 months ago v5.19.0 First release of the v5.19 series!
15 months ago v5.18.0 First release of the v5.18 series!
16 months ago v5.18.0-RC4 Fourth release candidate of v5...
16 months ago v5.18.0-RC3 Third release candidate of v5.18.0
16 months ago v5.18.0-RC2 Second release candidate of v5...
16 months ago v5.18.0-RC1 First release candidate of v5.18.0
16 months ago v5.17.11 Twelfth (and final) release of...
17 months ago v5.17.10 v5.17.10
18 months ago v5.16.3 Fourth release of the v5.16 series!
18 months ago v5.14.4 5.14.4 final
18 months ago v5.14.4-RC2 Second release candidate of 5.14.4
18 months ago v5.16.3-RC1 The first RC of v5.16.3
18 months ago v5.14.4-RC1 5.14.4 release canditate 1
18 months ago v5.17.9 This be v5.17.9 so say we all
19 months ago v5.17.8 The ninth release of the 5.17 series!
20 months ago v5.17.7.0 the commit one release after the...
20 months ago v5.17.7 The 8th release of the 5.17 series!
21 months ago v5.17.6 Seventh release of the v5.17 series!
22 months ago v5.12.5 Sixth release of the v5.12 series
22 months ago v5.12.5-RC2 Second release candidate for Perl...
22 months ago v5.12.5-RC1 First release candidate for Perl...
22 months ago v5.16.2 Third release of the v5.16 series!
22 months ago v5.17.5 Sixth release of the v5.17 series
23 months ago v5.14.3 The fourth stable release of Perl...
23 months ago v5.14.3-RC2 Second release candidate for Perl...
23 months ago v5.14.3-RC1 First release candidate for Perl...
23 months ago v5.17.4 Fifth release of the v5.17 series
2 years ago v5.17.3 Perl 5.17.3
2 years ago v5.16.1 Second release of the v5.16 series!
2 years ago v5.17.2 Third release of the 5.17 series
2 years ago v5.17.1 Second release of the v5.17 series!
2 years ago v5.17.0 Perl 5.17.0
2 years ago v5.16.0 First release of the v5.16 series!
2 years ago v5.16.0-RC2 RC2 for the first v5.16 release!
2 years ago v5.16.0-RC1 RC0 for the first v5.16 release!
2 years ago v5.15.9 Tenth release of the 5.15 series!
2 years ago v5.15.8 Release of v5.15.8
2 years ago v5.15.7 This be v5.15.7, eighth release...
2 years ago v5.15.6 Perl 5.15.6
2 years ago v5.15.5 Perl 5.15.5
2 years ago v5.15.4 Fifth release of the v5.15 series
2 years ago v5.14.2 The third stable release of Perl...
2 years ago v5.15.3 Third release of the v5.15 series
2 years ago v5.14.2-RC1 First release candidate for Perl...
3 years ago v5.15.2 Third release of the v5.15 series!
3 years ago v5.15.1 Perl 5.15.1
3 years ago v5.15.0 This is Perl 5.15.0
3 years ago v5.12.4 Tag release 5.12.4
3 years ago v5.14.1 The second stable release of Perl...
3 years ago v5.12.4-RC2 Tag 5.12.4-RC2
3 years ago v5.14.1-RC1 The first release candidate for...
3 years ago v5.12.4-RC1 Tag 5.12.4-RC1
3 years ago v5.14.0 Perl 5.14.0
3 years ago v5.14.0-RC3 the third RC for perl 5.14.0
3 years ago v5.14.0-RC2 The second release candidate for...
3 years ago v5.14.0-RC1 The first release candidate for...
3 years ago v5.13.11 Perl v5.13.11 - The ultimate 5...
3 years ago v5.10.0 The real 5.10.0 release; the perl...
3 years ago v5.13.10 Perl v5.13.10 - The penultimate...
3 years ago v5.12.3 Fourth release of the v5.12 series!
3 years ago v5.13.9 The release of perl v5.13.9
3 years ago v5.12.3-RC3 third RC for v5.12.3
3 years ago v5.12.3-RC2 second RC for v5.12.3
3 years ago v5.12.3-RC1 first RC for v5.12.3
3 years ago v5.13.8 Perl 5.13.8
3 years ago v5.13.7 This be v5.13.7
3 years ago v5.13.6 Tagged v5.13.6
3 years ago v5.13.5 Perl 5.13.5
4 years ago v5.12.2 Perl 5.12.2
4 years ago v5.12.2-RC1 5.12.2 RC1
4 years ago v5.13.4 This is perl 5.13.4
4 years ago v5.13.3 This is perl v5.13.3
4 years ago v5.13.2 Third release of the v5.13 series!
4 years ago v5.13.1 Second release of the v5.13 series!
4 years ago v5.12.1 Perl 5.12.1
4 years ago v5.12.1-RC2 RC2 for Perl 5.12.1
4 years ago v5.12.1-RC1 The first release candidate for...
4 years ago v5.12.1-RC0 The 0th release of Perl 5.12.1
4 years ago v5.13.0 First release of the v5.13 series!
4 years ago v5.12.0 The first stable release of the...
4 years ago v5.12.0-RC5 Perl 5.12.0 Release Candidate 5
4 years ago v5.12.0-RC4 4th release candidate for Perl...
4 years ago v5.12.0-RC3 The third release candidate for...
4 years ago v5.12.0-RC2 The second release candidate of...
4 years ago v5.12.0-RC1 The first release candidate for...
4 years ago v5.12.0-RC0 Perl 5.12.0 - release candidate...
4 years ago v5.11.5 Perl 5.11.5
4 years ago v5.11.4 Perl 5.11.4
4 years ago v5.11.3 Perl 5.11.3
4 years ago v5.11.2 Release 5.11.2
4 years ago v5.11.1 Perl 5.11.1
4 years ago v5.11.0 First released version in the 5...
5 years ago perl-5.10.1 Final release of Perl 5.10.1
5 years ago perl-5.10.1-RC2 Release Candidate 2 of Perl 5.10.1
5 years ago perl-5.10.1-RC1 Release Candidate 1 of Perl 5.10.1
5 years ago code-review/2009-07-22 Code Review from IRC
5 years ago GitLive-blead State of blead when we went live...
5 years ago GitLive-maint-5.6 State of maint-5.6 when we went...
5 years ago GitLive-maint-5.8 State of maint-5.8 when we went...
5 years ago GitLive-maint-5.10 State of maint-5.10 when we went...
5 years ago GitLive-maint-5.004 State of maint-5.004 when we went...
5 years ago GitLive-maint-5.005 State of maint-5.005 when we went...
5 years ago perl-5.8.9 5.8.9
5 years ago perl-5.8.9-RC1 5.8.9 RC1
6 years ago timinatorII Amend note for Changes 984 and...
6 years ago timinator Amend note for missing Changes...
6 years ago perl-5.10.0 Perl 5.10.0 is released
7 years ago perl-5.9.5
8 years ago perl-5.9.4
8 years ago perl-5.8.8 5.8.8
8 years ago perl-5.9.3
9 years ago perl-5.8.7 5.8.7
9 years ago perl-5.9.2
9 years ago perl-5.8.6 5.8.6
10 years ago perl-5.8.5 5.8.5
10 years ago perl-5.8.4 5.8.4
10 years ago perl-5.9.1
10 years ago perl-5.005_04 Perl 5.005_04 Released
10 years ago perl-5.8.3 5.8.3
10 years ago perl-1.0.16 perl 1.0.16
10 years ago perl-5.6.2 Perl 5.6.2
10 years ago perl-5.8.2 5.8.2
10 years ago perl-5.9.0
10 years ago perl-5.8.1 Perl 5.8.1 Has Been Released
11 years ago perl-1.0.15 Perl 1.0.15
12 years ago perl-5.8.0 Perl 5.8.0
12 years ago perl-5.7.3
13 years ago perl-5.6.1 riddles in the dark
14 years ago perl-5.6.0 party time
15 years ago perl-5.004_05 5.004_05 goes gold!
15 years ago perl-5.005_03 Perl 5.005: Maintenance update...
16 years ago perl-5.005_02 5.005, the second maintenance release
16 years ago perl-5.005_01 Re: draft of 5.005 announcement
16 years ago perl-5.005 5.005 is available
16 years ago perl-5.004_04 Perl 5.004_04
17 years ago perl-5.004_03 Perl 5.004_03
17 years ago perl-5.004_02 Perl 5.004_03
17 years ago the_answer lookn fr ur commt?
17 years ago perl-5.004_01 Perl 5.004_01
17 years ago perl-5.004 perl-5.004
17 years ago perl-5.003_99a perl-5.003_99a
17 years ago perl-5.003_99 perl-5.003_99
17 years ago perl-5.003_98 perl-5.003_98
17 years ago perl-5.003_97j perl-5.003_97j
17 years ago perl-5.003_97i perl-5.003_97i
17 years ago perl-5.003_97h perl-5.003_97h
17 years ago perl-5.003_97g perl-5.003_97g
17 years ago perl-5.003_97f perl-5.003_97f
17 years ago perl-5.003_97e perl-5.003_97e
17 years ago perl-5.003_97d perl-5.003_97d
17 years ago perl-5.003_97c perl-5.003_97c
17 years ago perl-5.003_97b perl-5.003_97b
17 years ago perl-5.003_97a perl-5.003_97a
17 years ago perl-5.003_97 perl-5.003_97
17 years ago perl-5.003_96 perl-5.003_96
17 years ago perl-5.003_95 perl-5.003_95
17 years ago perl-5.003_94 perl-5.003_94
17 years ago perl-5.003_93 perl-5.003_93
17 years ago perl-5.003_92 perl-5.003_92
17 years ago perl-5.003_91 perl-5.003_91
17 years ago perl-5.003_90 perl-5.003_90
17 years ago perl-5.003_28 perl-5.003_28
17 years ago perl-5.003_27 perl-5.003_27
17 years ago perl-5.003_26 perl-5.003_26
17 years ago perl-5.003_25 perl-5.003_25
17 years ago perl-5.003_24 perl-5.003_24
17 years ago perl-5.003_23 perl-5.003_23
17 years ago perl-5.003_22 perl-5.003_22
17 years ago perl-5.003_21 perl-5.003_21
17 years ago perl-5.003_20 perl-5.003_20
17 years ago perl-5.003_19 perl-5.003_19
17 years ago perl-5.003_18 perl-5.003_18
17 years ago perl-5.003_17 perl-5.003_17
17 years ago perl-5.003_16 perl-5.003_16
17 years ago perl-5.003_15 perl-5.003_15
17 years ago perl-5.003_14 perl-5.003_14
17 years ago perl-5.003_13 perl-5.003_13
17 years ago perl-5.003_12 perl-5.003_12
17 years ago perl-5.003_11 perl-5.003_11
17 years ago perl-5.003_10 perl-5.003_10
17 years ago perl-5.003_09 perl-5.003_09
17 years ago perl-5.003_08 perl-5.003_08
17 years ago perl-5.003_07 5.003_07 is available
18 years ago perl-5.003_05
18 years ago perl-5.003_04
18 years ago perl-5.003_03
18 years ago perl-5.003_02
18 years ago perl-5.003_01
18 years ago perl-5.003
18 years ago perl-5.002_01
18 years ago perl-5.002
18 years ago perl-5.001n
19 years ago perl-5.001
19 years ago perl-5.000o
19 years ago perl-5.000
20 years ago perl-5a9
20 years ago perl-5a2
21 years ago perl-4.0.36
23 years ago perl-4.0.00
23 years ago perl-3.044
24 years ago perl-3.000
26 years ago perl-2.001
26 years ago perl-2.0
26 years ago perl-1.0